تبلیغات
حق سپید - اعاده ی حیثیت محکومین درسیستم جزایی ژاپن
_ تعلیق مجازات توام با مراقبت (1), آزادی مشروط با قول شرف (2) و مراقبت بعد از خلاصی از زندان (3)
در اصطلاح دفاع اجتماعی, مسئولیت دولت نباید با محكومیت مجرم به حبس خاتمه پذیرد. بدیهی است مسئولیت بعدی دولت برای اعاده حیثیت او در موقع ترخیص از زندان بوجود می آید. آمارهای جزائی نشان میدهد كه پس از آزادی محكوم از زندان یكسال اول آزادی او اهمیت قاطع در اعاده حیثیت وی دارد.
قانون ژاپن برای منعكس ساختن این حقیقت بطور صریح مقرر میدارد:
مسئولیت مراقبت محكومین بعد از ترخیص از زندان مثل تعلیق مجازات توام با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف بعهده دولت محول است. خدمات خارج از محدوده زندان در مورد محكومین نقش كاملا مهمی را در اجرای عدالت اجرائی ایفا مینمایند. زیرا خدمات مزبور به كسانیكه بر اثر تعلیق مجازات توام با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف از زندان آزاد شده اند كمك نموده و آنانرا تشویق میكند كه خود را با شرایط زندگی پر ثمر در اجتماع منطبق سازند.
بعبارت دیگر برای تربیت محكومین یا هدایت آنان در خارج از دیوارهای موسسات زندانها و كانونهای اصلاح و تربیت, دولت تحت شرایط تعلیق مجازات توام با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف و یا انجام مراقبت بعد از خلاصی از زندان ارتباط خود را با محكومین تكمیل می نماد.
علائم اولیه خدمات مراقبت بعد از آزادی از زندان در ژاپن در سرویس خدمات اجتماعی كه بعهده یكی از خانمها فئودال در قرن هفدهم محول شده بود دیده شده است. این امر بتدریج با متجدد شدن ژاپن توسعه یافت. بهر حال بعد از جنگ جهانی دوم سیستم اعاده حیثیت محكومین در این كشور پیشرفت قابل ملاحظه ای نمود.
تربیت خارج از موسسات مزبور در مودر محكومین بدو طبقه زیر تقسیم میشود:
الف _ تعلیق مجازات با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف و نظارت در آن
این امر جانشین تربیت در داخل موسسات مزبور محسوب میشود و برعكس مراقبلت بعد از خلاصی از زندان شامل عنصری از قدرت دولت میباشد. كسانیكه تحت چنین نظارتی قرار داده میشوند شامل پنج دسته زیر هستند:

جمع تعداد افرادی كه تحت عنوان تعلیق مجازات توام با مراقبت یا آزادی مشروط با قول شرف از این پنج دسته از 31 اوت 1969 تحت مراقبت قرار گرفته اند عبارت از 93697 نفر بوده است.
ب _ مراقبت بعد از خلاصی از زندان
برخلاف تعلیق مجازات توام با مراقبت یا آزادی مشروط با قول شرف, مراقبت بعد از خلاصی از زندان جانشین تربیت در موسسات مزبور محسوب نمی شود بلكه فقط مبتنی بر درخواست داوطلبانه می باشد. مراقبت بعد از خلاصی از زندان در مور كسانیكه بعد از خلاصی از زندان یا بازداشتگاه مواجه با مشكلات هستند اعمال میگردد.


ادارات تعلیق مجازات توام با مراقبت اداراتی هستند كه مسئولیت تربیت جمعی محكومین را بعهده دارند. ادارات مزوبر در 49 شهرستان ژاپن كه در آنها دادگاه شهرستان وجود دارد تاسیس شده اند و در حیطه صلاحیت قضائی وزارت دادگستری میباشند. این ادارات نه تنها مسئول تعلیق مجازات توام با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف محكومین كبیر یا نوجوانان میباشند بلكه مسئولیت مراقبت بعد از خلاصی از زندان محكومین مرخص شده از زندان را نیز بعهده دارند.
اشخاصی كه بعنوان نماینده این ادارات كار میكنند عبارتند:
الف _ كارمندان دولت مخصوص تعلیق مجازات توام با مراقبت.
ب_ كارمندان داوطلب مخصوص تعلیق مجازات توام با مراقبت
پ_ موسسات شبانه روزی امدادی ( جمعیتهای) مخصوص اعاده حیثیت.
كارمندان مخصوص تعلیق مجازات توام با مراقبت, كارمندانی هستند كه بطور منظم حقوق شان بصورت تمام وقت پرداخت میشود و برای انجام وظیفه در ادارات تعلیق مجازات توام با مراقبت تعیین گردیده اند. جمع تعداد این كارمندان در سراسر ژاپن 716 نفر است. بطور كلی كامند مخصوص تعلیق مجازات توام با مراقبت را مددكار پرونده نیز میتوان نامید. كارمند مزبور باید دارای دانش كافی از حیث: روانشناسی, تعلیم و تربیت, جامعه شناسی, روانكاوی و خبره گی مربوط به اعاده حیثیت محكومین باشد. در درجه اول كارمند مزبور مسئول پرونده و كیفیاتی میباشد كه از طرف رئیس اداره تعلیق مجازات توام با مراقبت تعیین گردیده است. بهر حال كارمند مزبور كلیه كارهای مربوط به موضوع را بطور عموم شخصاً بعهده نمی گیرد و در بسیاری موارد امور مربوط به شخصی را كه از تعلیق مجازات توام با مزاقبت یا آزادی مشروط با قول شرف برخوردار است به كارمندان داوطلب مخصوص تعلیق مجازات توام با مراقبت محول می نماید. این كارمندان داوطلب طبق دستورهای او و بعنوان معاونین او انجام وظیفه میكنند و مستقیماً امر مراقبت تعلیق مجازات یا آزادی مشروط با قول شرف را اجرا می كنند. كارمندان داوطلب مخصوصی تعلیق مجازات توام با مراقبت از بین اتباع معمولی انتخاب میشوند و در صف مقدم خدمات مربوط به اعاده حیثیت, با روح انسان دوستی, انجام وظیفه میكنند.
كارمندان مزبور از طرف وزارت دادگستری منصوب میگردند و در پرونده مربوط به اعاده حیثیت بعنواتن مددكاران نیمه وقتی كه حقوقدریافت نمی كنند بكار گمارده میشوند. در سراسر ژاپن در حدود 50000 نفر كارمند داوطلب مخصوص تعلیق مجازات توام با مراقبت وجود دارد.
موسسات شبانه روزی امدادی ( و جمعیتهای) مخصوص اعاده حیثیت, سازمانهای خصوصی هستند كه خدمات مربوط به اعاده حیثیت را تحت نظارت وزارت دادگستری انجام می دهند. این موسسات بطور عمده با بذل كمك و تامین وسایل زندگیكسانیكه از تعلیق مجازات توام با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف برخوردارند و همچنین محكومین مرخص شده از زندان كه از طرف اداره تعلیق مجازات توام با مراقبت بآنها معرفی شده اند انجام وظیفه می كنند. دولت مخارج چنین مراقبتی را پرداخت می نماید. در سراسر ژاپن تعداد 197 موسسه شبانه روزی امدادی (و جمعیتهای) مخصوص اعاده حیثیت وجود دارد و تعداد متوسط اشخاصیكه روزانه در موسسات شبانه روزی امدادی در سال 1968 ( كه برای سال 1946 نیز بشمار آمده است) تحت مراقبت قرار گرفته اند شامل 604 نفر بوده است كه از تعلیق مجازات توام با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف برخوردار شده اند.

هیئتهای محلی مخصوص آزادی مشروط با قول شرف در هشت شهرستانی كه دادگاههای عالی در آنجا مستقر میباشند وجود دارند. هیئت مزبور مسئول اتخاذ تصمیم در مورد آزادی مشروط با قول شرف و الغاء آن و نیز مسئول نظارت بامور ادارات مخصوص تعلیق مجازات توام با مراقبت میباشند. تصمیم این هیئت با حضور سه عضو اتخاذ می گردد.

كمیسیون از پنج عضو تشكیل میشود و اختیارات آن عبارتست از:
الف _ تحقیق و بررسی نسبت به شكایات در مورد تصمیم متخذه از طرف هیئت مخصوص آزادی مشروط با قول شرف
ب_ پیشنهاد در مورد عفو اختصاصی بوزارت دادگستری.

قوانین اصلی كه اسلوب تربیت جمعی را مقرر میدارند عبارتند از:
برای كسب اطلاعات بیشتر از خدمات مربوط به اعاده حیثیت مبتنی بر قوانین مزوبر میتوان به جزوه تربیت خارج از موسسات زندان ها و كانونهای اصلاح و تربیت در ژاپن از انتشارات سال 1970 وزارت دادگستری ژاپن مراجعه نمود.
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir