تبلیغات
حق سپید - نمونه سوال حقوق بین‌الملل خصوصی 2
1. مجموعه اوصاف حقوقی انسان كه قانون بر آن‌ها آثار حقوقی بار می‌كند، …………… نام دارد.
الف: وضعیت  ب: اهلیت  ج: احوال شخصیه  د: توصیف
2. صلاحیت قانونی شخص را برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن، ………………… می‌گویند.
الف: وضعیت  ب: اهلیت  ج: احوال شخصیه  د: توصیف
3. مهمترین دلیل طرفداران قانون ملی برای حاكمیت بر مسایل مربوط به احوال شخصیه‌ی بیگانگان، كدام است؟
الف: تضمین حمایت از افراد و تثبیت وضعیت خانوادگی.
ب: وجود ارتباط بیشتر با كشور محل اقامت.
ج: اعتقاد به عدم وجود تمایز بین بیگانگان و اتباع یك كشور.
د: تامین حاكمیت قانون كشور محل اقامت.
4. اگر عادات مسلمه و متداوله‌ی مذهب ایرانیان غیر شیعه، روشن و مشخص نباشد، در خصوص مسایل مربوط به احوال شخصیه چه باید كرد؟
الف: باید از علمای طراز اول مذهب مزبور كسب تكلیف كرد.
ب: باید به قواعدی رجوع كرد كه شخص ایرانی غیر شیعه آن‌را تعیین می‌كند.
ج: باید از حل قضیه سر باز زد و حكم به عدم رسیدگی داد.
د: باید به قوانین عمومی مملكت ایران مراجعه كرد.
5. فردی دارای تابعیت دو كشور ایران و آمریكا در خصوص یكی از مسایل مربوط به احوال شخصیه نزد قاضی ایرانی آمده و حل قضیه را خواستار می‌شود، براساس مطالب كتاب، قاضی كدام تابعیت وی را باید مد نظر قرار دهد؟
الف: تابعیت موثر وی را  ب: اولین تابعیت او را ج: تابعیت ایرانی وی را  د: تابعیت آمریكایی وی را
6. كدام گزینه از استثنائات قاعده‌ی اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه نمی‌باشد؟
الف: نظم عمومی  ب: نسب شخصی كه تابعیت او مورد تردید است  ج: اهلیت برای ازدواج د: اهلیت برای تبدیل تابعیت
7. منظور از «آپاترید Apatride» چیست؟
الف: تبعیض نژادی  ب: بی‌تابعیتی ج: تابعیت مضاعف  د: نداشتن اقامتگاه معین
8. سركنسول پاكستان در مشهد، اقدام به ثبت ازدواج مرد تبعه‌ی پاكستان و زن تبعه‌ی هندوستان می‌نماید؛ با توجه به قانون مدنی بفرمایید ثبت چنین ازدواجی چه وضعیتی دارد؟
الف: ثبت چنین ازدواجی امكان‌پذیر نیست؛ زیرا طرفین عقد هر دو باید پاكستانی باشند.
ب: اگر دولت متبوع سركنسول (یعنی پاكستان) ثبت چنین ازدواجی را اجازه دهد، بلامانع است.
ج: اگر دولتهای متبوع طرفین عقد (یعنی پاكستان و هندوستان) ثبت چنین ازدواجی را اجازه دهند، بلامانع است.
د: ثبت ازدواج مزبور از هیچ اشكال قانونی برخوردار نبوده و دارای تمام آثار خواهد بود.
9. زن ایرانی به عقد ازدواج مرد فرانسوی در می‌آید؛ كشور فرانسه، تابعیت خود را بر زن ایرانی تحمیل می‌كند؛ طبق قانون مدنی بفرمایید، اگر بین این زن و شوهر دعوای نفقه مطرح شود، قاضی ایرانی قانون كدام كشور را باید به موقع اجرا بگذارد؟
الف: قانون كشور ایران را؛ زیرا هر قاضی مكلف است قانون كشور خود را به موقع اجرا بگذارد.
ب: قانون كشور ایران را، زیرا تحت هیچ شرایطی زن ایرانی نمی‌تواند به تابعیت كشور خارجی درآید.
ج: قانون كشور فرانسه را؛ زیرا وقتی كشور خارجی تابعیت خود را تحمیل كند، تابعیت ایرانی زن سلب می‌شود.
د: قانون كشوری را كه زن بیشترین ارتباط را با آن كشور دارد.
10. با توجه به قانون مدنی، حق ولایت مرد فرانسوی‌الاصل كه جدیدا تابعیت كشور آمریكا را كسب كرده است، بر طفل ایرانی، طبق قانون كدام كشور خواهد بود؟
الف: فرانسه ب: آمریكا ج: ایران  د: كشور اقامتگاه مشترك ولی و مولی‌علیه
11. كدام گزینه از موانع اجرای قانون خارجی می‌باشد؟
الف: اهلیت برای تبدیل تابعیت ب: اهلیت برای معامله كردن ج: نسب طفلی كه تابعیت او مورد تردید است د: تقلب نسبت به قانون
12. مفهوم نظم عمومی در حقوق داخلی چیست؟
الف: كلیه‌ی قواعد امری و تكمیلی می‌باشد.  ب: كلیه‌ی قواعد مربوط به احوال شخصیه می‌باشد.
ج: كلیه‌ی قواعد تكمیلی می‌باشد.   د: كلیه‌ی قواعد امری می‌باشد.
13. منظور از اینكه «رابطه‌ی بین نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است» چیست؟
الف: یعنی هر آنچه مغایر نظم عمومی در روابط داخلی است، مغایر با نظم عمومی در روابط بین‌المللی ایران نیز می‌باشد.
ب: یعنی هر آنچه مغایر نظم عمومی در روابط بین‌المللی ایران است، مغایر با نظم عمومی در روابط داخلی نیز می‌باشد.
ج: یعنی دایره‌ی شمول نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی بسیار وسیع‌تر از دامنه‌ی شمول نظم عمومی در حقوق داخلی است.
د: یعنی دامنه‌ی شمول نظم عمومی در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی كاملا یكسان و منطبق بر یكدیگر است.
14. ساوینی، حقوقدان بزرگ آلمانی، چه چیز را ضابطه‌ی تشخیص نظم عمومی می‌داند؟
الف: تابعیت اشخاص را ب: تعالیم مذهبی را  ج: جامعه‌ی مشترك حقوقی را د: عرف جامعه را
15. اثر نظم عمومی هنگامی …………… است كه قاضی از اجرای قانون صلاحیتدار خارجی جلوگیری كند بدون اینكه قانون مقر دادگاه را جایگزین آن كند و هنگامی ……………… است كه قاضی بدوا از اجرای قانون خارجی خودداری می‌كند و سپس قانون ……………… را جانشین آن می‌سازد.
الف: منفی، مثبت، دولت متبوع خود   ب: مثبت، منفی، دولت متبوع خود
ج: منفی، مثبت، اقامتگاه شخص   د: مثبت، منفی، اقامتگاه شخص
16. در حقوق بین‌الملل خصوصی، مساله‌ی فرار افراد از قانونی كه حقا باید در مورد آنان اجرا شود، تحت كدامیك از مباحث زیر می‌گنجد؟
الف: عدم رعایت نظم عمومی  ب: تقلب نسبت به قانون  ج: معامله به قصد فرار از دین د: عدم رعایت قواعد آمره
17. در كدامیك از قضایای زیر، قاضی باید به قاعده‌ی «تقلب نسبت به قانون» متوسل شود؟
الف: تغییر اقامتگاه زن ایرانی مسلمان به منظور ازدواج با مرد غیر مسلمان.
ب: تغییر تابعیت ایران و تحصیل تابعیت انگلستان توسط زن مسلمان ایرانی برای ازدواج با مرد غیر مسلمان.
ج: تغییر اقامتگاه طفل نامشروع ایرانی برای اثبات نسب خود در كشور انگلستان و استفاده از آثار آن در كشور ایران.
د: هر سه مورد.
18. فایده‌ی نهایی تفكیك بین مرحله‌ی تشكیل حق و مرحله‌ی تاثیر بین‌المللی حق در «تعارضهای متحرك» چیست؟
الف: تشخیص بیگانه از اتباع یك كشور  ب: شناخت قواعد منفور از قوانین مناسب
ج: رفع مشكل تابعیت مضاعف  د: تغییر قانون صلاحیتدار
19. در مساله‌ی «تعارضهای متحرك» كدامیك از حدود زیر، توسط قانون خارجی معین می‌شود؟
الف: حق همان آثاری را دارد كه قانون خارجی بر آن بار كرده است و لو اینكه قانون ایران آثار كمتری بر آن مترتب كرده باشد.
ب: اگر حقی بخواهد در كشور ایران موثر واقع شود، نباید حق دیگری مخالف حق مزبور در ایران به وجود آمده باشد.
ج: اگر حقی بخواهد در كشور ایران موثر واقع شود، نباید با نظم عمومی ایران مغایرت داشته باشد.
د: حقوق قابل اجرای خارجی در كشور ایران، نباید با قواعد آمره‌ی موجود در نظام حقوقی ایران مغایرت داشته باشد.
20. با توجه به نظر نویسندة كتاب، احاله از چه اعتباری برخوردار است؟
الف: قاضی مكلف به پذیرش هر دو نوع احاله می‌باشد
ب: قاضی مكلف به پذیرش احالة درجه اول می‌باشد ولی در پذیرش احالة درجه دوم مخیر است.
ج: قاضی مكلف به پذیرش احالة درجه اول می‌باشد ولی از پذیرش احالة درجه دوم ممنوع است.
د: از پذیرش احالة درجه اول ممنوع است ولی در پذیرش احالة درجه دوم مخیر است.
21. كدام گزینه در خصوص انواع احاله، نادرست است؟
الف: احاله‌ی درجه اول احاله‌ی قانون ایران به قانون كشور خارجی كه قضیه در آن مطرح است می‌باشد.
ب: احاله‌ی درجه دوم احاله‌ی قانون خارجی به قانون كشور ثالث می‌باشد.
ج: احاله‌ی قانون انگلستان به قانون ایران در قضیه‌ی احوال شخصیه، نوعی احاله‌ی درجه اول است.
د: احاله‌ی قانون انگلستان به قانون كانادا در قضیه‌ی احوال شخصیه نوعی احاله‌ی درجه دوم است.
22. بین سیستم‌های ملی حل تعارض در دعوای زن و شوهر ایرانی مقیم انگلستان، كدامیك از حالات زیر وجود دارد؟
الف: تعارض توصیف‌ها  ب: هماهنگی و اتفاق نظر  ج: تعارض منفی  د: تعارض مثبت
23. در صورت وجود تعارض مثبت بین دو سیستم حقوقی ایران و كشور خارجی، وظیفه‌ی قاضی ایرانی چیست؟
الف: احاله‌ی مورد اختلاف به قانون كشور خارجی  ب: اعمال قانون دولت متبوع خود نسبت به موضوع مورد اختلاف
ج: اعلام عدم صلاحیت     د: كسب تكلیف از مقامات صلاحیتدار
24. آیا احاله در تعارض منفی قابل اعمال است؟
الف: قابل اعمال نیست ب: قابل اعمال است  ج: بسته به نظر دادگاه است  د: بسته به مورد است
25. عملی كه به تعیین نوع امر حقوقی مورد شمول یك قاعده‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی می‌پردازد، چه نام دارد؟
الف: توصیف  ب: احاله   ج: تعارض متحرك   د: حل تعارض
26. اگر یك مسالة حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی متفاوت ارتباط پیدا كند، كدام نوع تعارض محقق شده است؟
الف: تعارض توصیف‌ها  ب: تعارض متحرك  ج: تعارض دسته‌های ارتباط  د: تعارض دادگاه‌ها
27. به نظر نویسندة كتاب، «توصیف» در حقوق بین‌الملل خصوصی، به موجب چه قانونی باید انجام پذیرد؟
الف: قانون ایران  ب: قانون اقامتگاه  ج: قانون متبوع شخص  د: قانون مقر دادگاه
28. توصیف نتیجه‌ی كدامیك از عوامل زیر است؟
الف: اختلاف سیستمهای حل تعارض در قواعد حل تعارض   ب: اختلاف سیستمهای حل تعارض در دو زمان متوالی
ج: اختلاف سیستمهای حل تعارض در محتوای دسته‌های ارتباط  د: اختلاف سیستمهای حل تعرض در قواعد ارتباط
29. مسایل مربوط به شكل اسناد، جزو كدام دسته از توصیف‌ها می‌باشد؟ و تابع كدام قانون؟
الف: توصیف‌های اصلی _ قانون سبب    ب: توصیف‌های فرعی _ قانون مقر دادگاه
ج: توصیف‌های اصلی _ قانون مقر دادگاه   د: توصیف‌های فرعی _ قانون سبب
30. در روش جزمیِ حل تعارض قوانین، به چه مسایلی اهمیت بیشتر داده می‌شود؟
الف: ملاحظات حقوقی     ب: ملاحظات سیاسی     ج: ملاحظات مفید به حال اتباع داخلی     د: ملاحظات مفید به حال اتباع خارجی
31. در مسایل مربوط به قوانین جزایی و مالیاتی، در بحث تعارض قوانین، اگر قاضی ملی نتواند قانون دولت متبوع خود را به موقع اجرا گذارد، چه باید بكند؟
الف: باید اعلام عدم صلاحیت نماید    ب: باید قانون خارجی مناسب را تعیین كند
ج: باید بر طبق قانون خارجی مساله را رسیدگی كند  د: باید قانونی را اجرا كند كه مناسب‌تر به حال شخص بیگانه می‌باشد
32. كدامیك از قوانین زیر، در زمره‌ی قوانین درون مرزی قرار نمی‌گیرد؟
الف: قوانین مالیاتی  ب: قوانین جزایی  ج: قوانین مربوط به اهلیت اشخاص  د: قوانین مربوط به اموال غیر منقول
33. هر گاه در موضوع احوال شخصیه كه اصولا مشمول قانون .................. است، به علت معلوم نبودن تابعیت و منوط بودن آن به احوال شخصیه، اجرای آن قانون غیرممكن باشد در این صورت قانون....................... اعمال می‌شود.
الف: مقر دادگاه؛ ملی  ب: اقامتگاه؛ مقر دادگاه  ج: ملی؛ مقر دادگاه  د: ملی؛ اقامتگاه
34. قواعدی هستند كه مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیما مسالة متنازع‌فیه را بدون ارجاع به قانون دیگر، حل می‌كنند.
الف: قواعد حل تعارض  ب: قواعد ارتباط  ج: قواعد شكلی  د: قواعد ماهوی
35. شخصی تبعه‌ی پاكستان دارای مذهب كلیمی كه در قانون ایران مذهب وی به رسمیت شناخته شده است ولی در كشور متبوع خودش به رسمیت شناخته نشده است، در دادگاه ایران علیه همسر خود اقامه‌ی دعوی می‌كند، بفرمایید قاضی ایرانی كدام قانون را باید به موقع اجرا بگذارد؟
الف: قانون مذهب شخص مورد نظر   ب: قانون ایران
ج: قانون هر مذهبی كه قاضی صلاح بداند  د: قانون كشور پاكستان بطور كل
36. منظور از «Lex Domicili» چیست؟
الف: قانون اقامتگاه  ب: قانون محل وقوع جرم  ج: قانون مقر دادگاه  د: قانون محل وقوع شیء
37. منظور از قوانین برون مرزی كدام است؟
الف) قوانینی كه در خارج از قلمرو كشوری كه برای آن وضع گردیده‌اند، اجرا می‌شوند.
ب) كلیه‌ی قوانین خارجی  ج) كلیه‌ی قواعد حل تعارض  د) قواعد قابل اعمال بر كلیه‌ی سكنه‌ی ایران
38. یك اتریشی و زن آلمانی او كه در ایران اقامت دارند از دادگاه ایران تقاضای طلاق می‌كنند، قانون صالح كدام است؟
الف: قانون اقامتگاه  ب: قانون مقر دادگاه  ج: قانون متبوع زوج  د: قانون متبوع زوجه
39. كدامیك، از شباهتهای بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها نمی‌باشد؟
الف: غلبة خصلت سیاسی در تعارض دادگاه‌ها   ب: منابع مشترك
ج: شباهت در روش استدلال و مطالعة موضوعات  د: ساختمان و ساختار یكسان
40. سلسله مراتب بین «مساله‌ی تعارض قوانین»، «تابعیت»  و «اهلیت تمتع» به ترتیب از لحاظ تقدم، كدام است؟
الف: تابعیت، تعارض قوانین، اهلیت تمتع  ب: تابعیت، اهلیت تمتع، تعارض قوانین
ج: تعارض قوانین، تابعیت، اهلیت تمتع   د: اهلیت تمتع، تابعیت، تعارض قوانین
موفق باشید- یزدانی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
الف ب الف د ج ج ب الف ج ج د د ب ج الف ب ب د الف ج
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
الف د ب ب الف ب د ج د ب الف ج ج د د الف الف ج الف ب
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir