تبلیغات
حق سپید - نمونه سوال حقوق بین‌الملل خصوصی 1
  

 

1. كدام حقوقدان بین‌المللی در تعریف حقوق بین‌الملل خصوصی، معتقد است كه «حقوق بین‌الملل خصوصی شعبه‌ای است از حقوق موضوعه كه روابط افراد را در زندگی خصوصی به موجب پدیده‌ی مرز تنظیم می‌نماید؟
الف: نی‌بوایه ب: پیرمایر ج: بارتن  د: منچینی
2. ... عبارتست از «یك عادت متداول بین مردم، كه در نتیجه‌ی استمرار الزامی شده است».
الف: رویه‌ی قضایی  ب: دكترین ج: عرف  د: قانون
3. براساس ماده‌ی 9 قانون مدنی، مقررات عهودی كه برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد» چه وضعیتی دارد؟
الف: تبدیل به قانون می‌شود  ب: در حكم قانون است ج: بر قانون داخلی برتری دارد د: قدرت اجرایی ندارد
4. كدام گزینه، جزو «اصول كلی بین‌المللی» نمی‌باشد؟
الف: وفای به عهد    ب: احترام به حقوق مكتسبه
ج: رعایت حقوق بیگانگان   د: اموال غیر منقول تابع قانون محل وقوع می‌باشند.
5. كدام گزینه در خصوص «تابعیت» صحیح است؟
الف: تابعیت یك رابطه‌ی قراردادی و متقابل بین فرد و دولت است.  ب: تابعیت از اراده‌ی مطلق دولت‌ها ناشی می‌شود.
ج: تابعیت یك رابطه‌ی مادی بین فرد و دولت است.   د: تابعیت را «ملت» به شخص می‌دهد نه «دولت».
6. براساس اصل 41 قانون اساسی، در چه صورت می‌توان تابعیت یك ایرانی را سلب كرد؟
الف: به درخواست خود فرد یا در صورتیكه به تابعیت كشور دیگری درآمده باشد.
ب: به درخواست خود فرد یا در صورتیكه مرتكب جرم علیه امنیت ملی شده باشد.
ج: فقط در صورت ارتكاب جرایم شدید و یا پناهندگی به كشورهای بیگانه.
د: به درخواست خود فرد یا در صورتیكه دارای اموال غیر منقولی باشد كه باعث تسلط بیگانه بر ایران شود.
7. به موجب كدام قرارداد مقرر گردید« اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند كه هیچ یك از دولت‌ها طبق قوانین خود آنها را تبعه‌ی خود نمی‌دانند و لذا با این افراد مانند آوارگان رفتار خواهد شد»؟
الف: طبق مفاد گذرنامه‌ی نانسن  ب: طبق مفاد كنگره‌ی تدوین قوانین لاهه 1930
ج: طبق معاهده‌ی نیویورك 1954  د: طبق قرارداد ژنو 1951
8. دو طریق ارایه شده برای جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف كدام است؟
الف: دادن اختیار به اشخاص برای انتخاب یكی از تابعیت‌ها؛ و ساده كردن شرایط ترك تابعیت
ب: ترك تابعیت قبلی به عنوان شرط كسب تابعیت جدید؛ و دادن اختیار به اشخاص برای انتخاب یكی از تابعیت‌ها
ج: ساده كردن شرایط ترك تابعیت؛ و ترك تابعیت قبلی به عنوان شرط كسب تابعیت جدید
د: شناسایی تابعیت موثر؛ و دادن اختیار به اشخاص برای انتخاب یكی از تابعیت‌ها
9. كدامیك از طرق رفع مشكل تابعیت مضاعف نیست؟
الف: حق انتخاب یكی از دو تابعیت ب: ساده كردن شرایط ترك تابعیت ج: استفاده از روش خاك د: استفاده از تابعیت فعال و موثر
10. بطور كل از دو روش «خاك» و «خون» كدامیك بر دیگری ارجحیت و برتری دارد؟
الف: مطلقا روش خاك برتری دارد     ب: مطلقا روش خون برتری دارد
ج: هیچكدام بر دیگری برتری ندارد بلكه یكی مكمل دیگری است  د: در اكثر موارد روش خاك مقدم بر روش خون است
11. قانون مدنی ایران با بیان كدام عبارت، روش خون یا نسب را پذیرفته است؟
الف: كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا خارجه متولد شده باشند، تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.
ب: كسانی كه در ایران از پدر و مادر نامعلوم بوجود آیند ایرانی محسوب می‌شوند.
ج: كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها متولد ایران باشد، متولد شوند ایرانی محسوب می‌شوند.
د: كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده و پس از رسیدن به 18 سال حداقل یك سال دیگر در ایران اقامت داشته باشند ایرانی محسوب می‌شوند.
12. تابعیت پدر از چه زمانی باید برای تعیین تابعیت طفل مورد توجه قرار گیرد؟
الف: در همه حال از زمان انعقاد نطفه    ب: در همه حال از زمان تولد طفل
ج: از زمان انعقاد نطفه در صورتیكه جنین مرده متولد شود. د: از زمان تولد طفل مگر اینكه پدر قبل از تولد طفل، فوت كرده باشد.
13. طفلی از پدر و مادر نامعلوم در مرز سوریه و اردن متولد شده و سپس در ایران یافت می‌شود، در این صورت بموجب قانون مدنی ایران، طفل چه تابعیتی دارد؟  الف: ایرانی است  ب: اردنی است ج: ایرانی نیست  د: سوری است
14. طفلی از پدر آلمانی (متولد آلمان) و مادر ایرانی (متولد عربستان) درآلمان متولد می‌شود، براساس قانون مدنی، آیا این طفل ایرانی است؟
الف: خیر       ب: بله چون بواسطه‌ی اعمال روش خون تابعیت مادر به طفل سرایت می‌كند.
ج: بله در صورتیكه پدر آلمانی صدور سند تابعیت ایرانی را برای فرزند اجازه كند.
د: خیر مگر اینكه بین والدین طلاق واقع شده باشد و مادر محل اقامت خود را در ایران قرار داده باشد
15. در حال حاضر براساس رویه‌ی قضایی صادره از دیوان كشور در سال 1376 وضعیت اطفال نامشروع چگونه است؟
الف: می‌توانند نسبت خود را به پدر احتمالی اثبات كنند و از نفقه برخوردار شوند ولی پس از فوت هیچكدام از یكدیگر ارث نمی‌برند.
ب: هیچگونه حقی نداشته و نمی‌تواند نسبت خود را به پدر احتمالی اثبات كرده و لذا مستحق نفقه نیز نمی‌باشد.
ج: از تمامی حقوق برخوردار است از جمله، اثبات نسب، نفقه و حتی ارث پس از فوت پدر.
د: فقط می‌تواند نسب خود را اثبات كند ولی نه از حق نفقه برخوردار است و نه از ارث.
16. به تابعیتی كه از بدو تولد به طفل تحمیل می‌شود تابعیت.... و به تابعیتی كه پس از تولد به طریقی شخص بدست می‌آورد تابعیت.... می‌گویند. الف: اصلی، مبدا  ب: مبدا، اكتسابی  ج: اكتسابی، اصلی  د: اكتسابی، مبدا
17. از نظر قوانین ایران، زن خارجی كه با مرد ایرانی ازدواج كند، پس از طلاق، چه وضعیتی خواهد داشت؟
الف: همچنان ایرانی باقی می‌ماند و حق بازگشت به تابعیت قبلی خود ندارد.  ب: باید به تابعیت قبلی خود بازگردد.
ج: می‌تواند به تابعیت قبلی خود بازگردد مشروط بر اینكه فرزند زیر 18 سال نداشته باشد
د: همچنان ایرانی است ولی می‌تواند به تابعیت قبلی خود بازگردد.
18. زن ایرانی كه با مرد خارجی ازدواج كند و تابعیت كشور متبوع شوهر به وی تحمیل نشود، در این صورت زن چگونه می‌تواند به تابعیت كشور شوهر خود درآید؟
الف: باید شرایط خروج از تابعیت ایران را همانند هر ایرانی دیگر داشته باشد.
ب: به هیچ عنوان امكان خروج از تابعیت ایران برای چنین زنی وجود ندارد.
ج: با تقاضای كتبی و ذكر دلایل موجه به وزارت امور خارجه ایران و در صورت موافقت با تقاضای او.
د: در صورت نداشتن اموال غیر منقول می‌تواند به صرف اطلاع به وزارت خارجه، تابعیت كشور شوهر را اتخاذ نماید.
19. براساس مقررات قانون اساسی، آیا می‌توان از تبعه‌ی خارجه كه موفق به كسب تابعیت ایران شده است، سلب تابعیت كرد؟
الف: خیر به هیچ عنوان امكان سلب تابعیت آنها وجود ندارد حتی با درخواست خودشان.
ب: بله در صورتیكه مرتكب جرم سیاسی شده باشند.   ج: بله در صورتی كه مرتكب جرم علیه امنیت ملی ایران گردند.
د: فقط در صورتی می‌توان از آنها سلب تابعیت كرد كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد و یا خود آنها درخواست كنند.
20. شخص خارجی كه دارای زن ایرانی بوده و از وی صاحب فرزند نیز باشد، آیا می‌تواند بدون رعایت شرایط تحصیل تابعیت ایران، به تابعیت كشور ایران درآید؟
الف: بله رعایت هیچ یك از شرایط مقرر برای كسب تابعیت ایران، برای چنین شخصی الزامی نیست.
ب: فقط از شرط سكونت 5 سال در ایران، معاف می‌شود؛ اما رعایت سایر شرایط كماكان به قوت خود باقی است.
ج: هم از شرط سكونت 5 سال معاف می‌شود و هم از شرط تصویب هیات دولت.
د: خیر باید تمام شرایط مقرر برای تحصیل تابعیت ایران را داشته باشد.
21. اثر تحصیل تابعیت ایران بر اولاد شخص چگونه است؟
الف: تمام فرزندان چنین شخصی خود بخود به تابعیت ایران در می‌آیند.
ب: در صورتی فرزندان وی به تابعیت ایران در می‌آیند كه پدر توام با تقاضای خود، برای فرزندان خود نیز تقاضای تحصیل تابعیت نماید.
ج: هیچیك از فرزندان چنین شخصی به تابعیت ایران در نمی‌آیند مگر اینكه تقاضای تحصیل تابعیت پدر شامل فرزندان هم بشود.
د: تنها فرزندان زیر 18 سال به تابعیت ایران در می‌آیند ولی فرزندان بالای 18 سال باید شرایط تحصیل تابعیت ایران را داشته باشند.
22. اگرانحلال نكاح در اثر فوت شوهر باشد، موضوع خروج از تابعیت ایرانی زنی كه در اثر ازدواج با مرد ایرانی، به تابعیت ایران درآمده است موكول به........................؟
الف: نداشتن اموال غیرمنقول در ایران خواهد بود.  ب: نداشتن فرزند كمتر از 18 سال خواهد بود.
ج: دارا بودن شرایط ترك تابعیت ایران خواهد بود.  د: نداشتن سوء سابقه كیفری در محاكم ایران خواهد بود.
23. شرط سنی ترك تابعیت ایران و تحصیل تابعیت ایران به ترتیب كدام است؟ (از سمت راست)
الف: 25، 18 ب: 18، 25 ج: 25، 25  د: 18، 18
24. ایرانیانی كه ترك تابعیت ایران می‌نمایند تا چه حد اجازه‌ی داشتن اموال غیر منقول دارند؟
الف: به همان میزانی كه خارجیان اجازه دارند.   ب: می‌توانند تمام اموال غیر منقول خود را همچنان حفظ كنند.
ج: حق داشتن هیچگونه اموال غیر منقول ندارند حتی آن مقدار كه برای خارجیان مجاز می‌باشد.
د: فقط آن دسته از اموال غیر منقول را می‌توانند برای خود حفظ كنند كه باعث سلطه‌ی اقتصادی بیگانه نگردد.
25. قانون مدنی ایران از یك طرف در هنگام تحصیل تابعیت ایران اصل ................ را مورد قبول قرار داده، و از طرف دیگر در هنگام ترك تابعیت ایران، اصل............ را پذیرفته است.
الف: وحدت تابعیت، استقلال تابعیت   ب: استقلال تابعیت، وحدت تابعیت
ج: وحدت تابعیت، تغییر پذیری تابعیت   د: تغییرپذیری تابعیت، استقلال تابعیت
26. زن كسانی كه طبق قانون ایران تحصیل تابعیت ایران می‌كنند، تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود؛ ولی زن ظرف............ از تاریخ .......... می‌تواند اظهاریه كتبی به وزارت خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر را قبول كند.؟
الف: 6 ماه - صدور سند تابعیت شوهر    ب: 3 ماه - صدور سند تابعیت شوهر
ج: یكسال - تقاضای تحصیل تابعیت ایران از سوی شوهر  د: یكسال- صدور سند تابعیت شوهر
27. موسسات و تشكیلات دولتی و بلدی چگونه دارای شخصیت حقوقی می‌شوند؟
الف: با تصویب مجلس شورای اسلامی   ب: به محض ایجاد توسط دولت و بدون احتیاج به ثبت
ج: پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها   د: به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی
28. «اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» چه نام دارد؟
الف: شركت تجاری شخص  ب: انجمن  ج: شركت مدنی  د: شركت تجاری سرمایه
29. اشكال وارد بر ضابطه‌ی «اراده‌ی موسسین شركت» در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی چیست؟
الف: امكان دارد افراد تشكیل دهنده‌ی شركت از ملیت‌های مختلف باشند.
ب: مراحل تشكیل شركت از كشوری به كشور دیگر متفاوت است.
ج: تابعیت یك مساله‌ی سیاسی است و نمی‌توان اراده‌ی افراد را در آن دخیل كرد.
د: ممكن است شركت مراكز متعدد فعالیت داشته باشد.
30. براساس قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی كجاست؟
الف: مركز عملیات آن ب: محل اداره‌ی شخص حقوقی  ج: محل ثبت شركت  د: محلی كه هیات مدیره تعیین كند
31. اقامتگاه بین‌المللی رابطه‌ای است .... و ... كه فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.
الف: حقوقی- سیاسی  ب: حقوقی - مادی  ج: حقوقی - معنوی  د: سیاسی _ مادی
32. كدامیك جزو اصول و مبانی اقامتگاه نیست؟
الف: اصل وحدت اقامتگاه  ب: اصل لزوم اقامتگاه ج: اصل تغییرپذیری اقامتگاه  د: اصل اختیاری بودن اقامتگاه
33. اقامتگاه مالیاتی و اقامتگاه انتخاباتی در چارچوب كدامیك از آثار و فواید اقامتگاه مورد بحث قرار می‌گیرند؟
الف: در مبحث تمتع از حقوق و انجام تعهدات  ب: در مبحث تعیین صلاحیت قانونی
ج: در مبحث تعیین صلاحیت قضایی   د: اولی در مبحث تعیین صلاحیت قضایی و دومی در مبحث تعیین صلاحیت قانونی
34. در چه صورت زن می‌تواند مسكن علیحده اختیار كند؟
الف: در صورتی كه شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد.  ب: فقط با اجازه محكمه
ج: با رضایت شوهر یا اجازه محكمه    د: فقط با اجازه‌ی شوهر
35. در صورت انحلال نكاح، در اقامتگاه زن چه تغییری پیدا می‌شود؟
الف: همان اقامتگاه شوهر سابق، اقامتگاه او خواهد بود    ب: اقامتگاه وی همان اقامتگاه والدین او خواهد بود
ج: در صورتی كه فرزند زیر 18 سال داشته باشد، محكمه اقامتگاه وی را تعیین خواهد كرد د: دارای اقامتگاه اختیاری می‌شود
36. خانم «الف» سردفتر اسناد رسمی واقع در تربت حیدریه می‌باشد. همسر ایشان آقای «ب» از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان چناران است. محل سكونت زوجین شهر مشهد است. تعیین كنید اگر خانم «الف» محجور شود در این صورت اقامتگاه وی كدام شهر خواهد بود؟
الف: چناران  ب: تربت حیدریه  ج: مشهد  د: محل اقامت قیم
37. كدامیك از شرایط اقامتگاه خدمه نمی‌باشد؟
الف: شخص باید كبیر باشد    ب: شخص نباید دارای اقامتگاه قراردادی باشد
ج: شخص باید معمولا نزد دیگری كار یا خدمت نماید د: شخص بایددر منزل كارفرما یا مخدوم سكونت داشته باشد
38. اقامتگاه قراردادی در صورت فوت یا حجر طرفین یا یكی از آنها چه وضعیتی پیدا می‌كند؟
الف: از بین می‌رود  ب: به ورثه یا قائم مقام منتقل می‌شود
ج: در صورت فوت از بین می‌رود ولی در صورت حجر به قائم مقام منتقل می‌شود
د: در صورت حجر از بین می‌رود ولی در صورت فوت به ورثه منتقل می‌شود
39. كدام گزینه جزو «عنصر معنوی» (كه این عنصر، یكی از شرایط مورد لحاظ در اعطای تابعیت به خارجیان است) نمی‌باشد؟
الف: شرایط اخلاقی  ب: شرایط مذهبی  ج: دانستن زبان اهالی كشور  د: مفید بودن به حال مملكت و امور تولیدی
40. واژه‌ی «stateless» و «apatride» به چه معناست؟
الف: اولی بدون تابعیت دومی بدون اقامتگاه  ب: اولی بدون اقامتگاه دومی بدون تابعیت
ج: هر دو به معنای بدون تابعیت   د: اولی بدون تابعیت و دومی به معنای شخصی كه دارای اقامتگاه نامعلوم باشد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
الف ج ب د ب الف د ج ب ج الف د ج الف الف ب د ج د ب
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
د ب الف ج الف د ب ج ج الف ب د الف ج د الف ب ب د ج

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir