تبلیغات
حق سپید - بررسی توصیفی زندان‌های كشور و تبیین مشكلات آنها

حمید محمدی فرود

پدیده جرم یكی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعهای درصدی از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند. بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال میشود مجازات حبس و زندان به عنوان یكی از مجازاتهای اصلی در قوانین كیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخیر با توجه به ازدیاد جرم و تبهكاری، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه سیستمهای قضایی توجه بیشتری بر مجازات زندان معطوف نمودهاند و این امر سبب توسعه سیستم قضایی گردیده است. البته فلسفه استفاده از كیفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبیه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزی به اصلاح و تربیت و بازپروری اجتماعی مجرمان توجه دارد و در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان مركز اصلاح و تربیت تلقی میشود. پس اگر زندان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت بكار گرفته میشود بایستی ساختار و عملكرد مطلوب داشته باشد. حال این مسأله مطرح است كه وضعیت زندان‌های كشور چگونه است و مهمترین مشكلات و محدودیتها در چه زمینههایی است؟


اهداف:
هدف اصلی طرح فوق بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشكلات آنها است و موارد زیر مد نظر است.
1ـ بررسی ساختار فیزیكی زندان‌ها و مشكلات و محدودیتهای موجود
2ـ بررسی امكانات مالی و بودجه اختصاصی زندان‌ها
3ـ بررسی عملكرد زندان‌ها در زمینه برنامههای آموزشی و تربیتی
4ـ بررسی وضعیت كاركنان زندان‌ها
5ـ بررسی آمار زندانیان كل كشور
6ـ بررسی تناسب امكانات زندان‌ها با تعداد زندانیان

فرضیهها یا سئوالات اصلی پژوهشی:
1ـ ساختار فیزیكی زندان‌ها از نظر مساحت، امكانات حفاظتی، امكانات بهداشتی، آموزشی، تربیتی از قبیل كتابخانه، نمازخانه و كلاسهای آموزشی، امكانات ورزشی، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟
2ـ امكانات مالی و بودجهاختصاصی و تأمین منابع مالی زندان‌ها چگونه است؟
3ـ عملكردزندان‌ها درزمینه برنامههای آموزشی،تربیتی، اشتغال و درمان چگونه است؟
4ـ وضعیت كاركنان زندان‌های كشور بر اساس جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی چگونه است؟
5ـ وضعیت آمار زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، تركیب سنی، جنسیت، تحصیلات، گروه جرمی چگونه است؟

روش پژوهش:
طرح پژوهش: روش زمینهیابی
جامعه: كلیه زندان‌های ایران
نمونه: زندان‌های 5 استان تهران، خوزستان، كردستان، خراسان، مازندران
نمونهگیری: خوشهای چند مرحلهای و طبقهبندی نسبی
ابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه

بحث و نتیجهگیری:
بر اساس بررسی سئوالات و یافتههای بدست آمده تحقیق، مهمترین مشكلات زندان‌های كشور موارد ذیل است:
1ـ یكی از مهمترین مشكلات زندان‌های كشور كثرت جمعیت زندانیان در زندان‌ها و عدم تناسب تعداد كاركنان و امكانات زندان‌ها با زندانیان موجود است.
2ـ نگهداری زندانیان مواد مخدر با سایر زندانیان، بویژه زندانیان معتاد كه در حدود 14 درصد زندانیان هستند و منجر به افزایش مصرف مواد مخدر در زندان و تسهیل اعتیاد به مواد مخدر در دیگر زندانیان میشوند.
3ـ فضاهای اختصاص یافته برای امور مختلف زندانیان از قبیل اسكان، بهداشت و درمان، آموزش و ... در زندان‌ها بسیار كم است به طوری كه حتی با استانداردهای سرانه متراژ مورد نیاز برای هر زندانی كه در سال 1377 در سازمان زندان‌های ایران تدوین شده است فاصله زیادی دارد این مسأله میتواند كارایی زندان‌ها را به شدت كاهش دهد چرا كه هرگونه اقدامات تربیتی نیازمند فضای فیزیكی مناسب است.
4ـ در ملاكهای طبقهبندی زندانیان وحدت رویه وجود ندارد.
5ـ طبق ماده 146 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، ورزش صبحگاهی جز در موارد استثنایی برای زندانیان اجباری است در حالیكه در بعضی زندان‌ها اختیاری است.
6ـ شركت در كلاسهای سواد آموزی برای زندانیان در بعضی از زندان‌های مورد بررسی اختیاری است در حالیكه طبق آیین نامه سازمان اجباری است.
7ـ فقدان مهد كودك برای نگهداری كودكان زندانیان در زندان‌هایی كه دارای بند نسوان هستند.
8ـ امكانات رفاهی زندان‌ها متناسب با جمعیت زندان‌ها نیست.
9ـ امكانات درمان در زندان‌ها مناسب نیست. و ...

پیشنهادات مهم:
1ـ جدایی زندانیان مواد مخدر بویژه معتاد از سایر زندانیان
2ـ قبول این واقعیت كه در حال حاضر توسعه فیزیكی زندان‌ها با توجه به رشد جمعیت كیفری اجتناب ناپذیر است.
3ـ اقدامات جدیتر قوه قضائیه از قبیل تدوین آییننامهها و دستورالعملها و پیگیری جهت تصویب قوانین در زمینه بكارگیری مجازاتهای مناسب جایگزین زندان در سیستم قضایی كشور
4ـ تفكیك زندانیان سابقهدار از سایر زندانیان
5ـ توجه جدی به ورزش و تربیت بدنی در زندان‌ها كه زمینه سالم‌سازی زندانیان را فراهم میكند.
6ـ ترغیب زندانیان به سوادآموزی و اجرای آیین نامه سازمان مبنی بر اجباری بودن سوادآموزی و افزایش دانش زندانیان در زمینههای مختلف
7ـ توجه جدی به امر اشتغال بویژه با محوریت حرفهآموزی در گروه سنی نوجوان و جوان و اجباری نمودن اشتغال در زندانیان بزرگسال ضروری است.
8ـ ارائه خدمات مختلف از جمله روانشناسی، رسیدگی به وضعیت عمومی پرسنل زندان‌ها، احداث سالن غذاخوری برای زندانیان و ...

 

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir