تبلیغات
حق سپید - قانون بیمه اجاری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث

ماده 1-  كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدك و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسوول جبران خسارات بدنی و مالی هستند كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسوولیت خود را از این جهت نزد شركت سهامی بیمه ایران و یا یكی از موسسات بیمه داخلی كه اكثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تایید دولت باشد بیمه نمایند.

 

تبصره 1- منظور از حوادث مذكور دراین قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه  موضوع این ماده و نیز خساراتی است كه از محصولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

 

تبصره 2- كلیه وزارتخانه ها -  ادارات مستقل – بانكها – بنگاه ها یو شركتهایی كه حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه و شركتهای تابعه آن و بطور كلی عموم موسسات وابسته به دولت مكلفند عملیات موضوع این قانون را منحصرا نزد شركت سهامی بیمه ایران انجام دهند.

 

ماده 2- كلیه اشخاصی كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می شود از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شند و به استثناء اشخاص زیر :‌

 

الف – بیمه گذار – مالك یا راننده وسیله نقلیه مسوول حادثه .

 

ب – كاركنان بیمه گذار مسوول حادثه حین كار و انجام وظیفه .

 

ج – همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بیمه گذار در صورتی كه سرنشین وسیله نقلیه ای باشند كه راننده یا بیمه گذار مسوول حادثه باشد.

 

تبصره – درصورت تصادف دو وسیله نقلیه رانندگان وسایل مزبور نیز در برابر یكدیگر شخص ثالث محسوب می شوند اعم از آنكه مالك وسیله نقلیه باشند یا نباشند.

 

ماده 3-  از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله نقلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه , بیمه گذار محصوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذكر مشخصات كامل خود به بیمه گر اعلام كند.

 

ماده 4- موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :

 

1-                خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ – سیل – زلزله .

2-              خسارات وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه .

3-              خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو.

4-               خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی .

5-              خسارات ناشی از محكومیت جزایی و پرداخت جرایم .

6-              خسارات ناشی از حوادثی كه در خارج از كشور اتفاق می افتد مگر اینكه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار دراین موضوع شده باشد.

 

ماده 5- درمورد عمد راننده درایجاد حادثه یا درصورتی كه راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شركت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده مراجعه نماید.

 

ماده 6- بیمه گر ملزم به جبران كلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود. حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع وسایر خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخها و شرایط بین المللی توسط شورای عالی بیمه تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

ماده 7- پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجرای این قانون از حركت وسایل نقلیه موتوری زمینی كه فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون می باشد از طرف مامورین اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری به عمل آید.

 

ماده 8- شركت های بیمه طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن مكلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود.

 

ماده 9- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی كه ازخارج وارد ایران می شوند درصورتی كه خارج از كشور مسوولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسیله نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای كه از طرف شركت سهامی بیمه ایران معتبر شناخته می شود بیمه نكرده باشند مكلفند هنگام ورود به مرز ایران طبق ماده یك این قانون اقدام به بیمه نمایند.

 

1.                  براساس ماده 17 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری بند 3 مصوبه مورخ 11/6/1377  هیات وزیران , به شرح متن اصلاح شد. متن مصوبه یاد شده به شرح زیر است :‌

 

” 3- اختیارات هیات وزیران ناشی از ماده (6) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 ,‌ به وزرای عضو مجمع عمومی بیمه مركزی تفویض می شود.

 

پیشنهاد درخصوص ماده (6) مذكور از سوی شورای عالی بیمه به مجمع عمومی بیمه مركزی ارایه می گردد و ملاك تصمیم گیری موافقت اكثریت وزرای عضو مجمع می باشد و مصوبات آن درصورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.“

 

ماده 10- برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه , بطلان قرارداد بیمه ,‌ تعلیق قرارداد بیمه ,‌ تعلیق تامین بیمه گر , فراركردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه و یا ورشكستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا بطور كلی برای جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای مواد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام ” صندوق تامین خسارتهای بدنی “‌ تاسیس می شود كه به وسیله شركت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد. سازمان وظایف و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله شركت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

ماده 11-  درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی از منابعی است كه به پیشنهاد دولت به تصویب كمیسیونهای دارایی مجلسین برسد.

 

1. به موجب بند 6 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی به بیمه مركزی ایران واگذار شده است.

 

 

ماده 12- مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون از تاریخ وقوع حادثه دو سال می باشد و هر نوع اقدام زینفع به منظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه یا تلگرام یا اظهار نامه قاطع مرور زمان خواهد بود.

 

مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع یك سال است.

 

ماده 13- آیین نامه اجرایی این قانون از طرف شركت سهامی بیمه ایران تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذشته می شود .

 

ماده 14- این قانون از اول فروردین ماه 1348 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. 

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir