تبلیغات
حق سپید - قانون معافیت های سربازی
به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی افرادی كه به تشخیص كمیسیون پزشكی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ، ذهنی ، روانی یا توأم ، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و كارایی آنان ایجاد گرددقانون حمایت جامع از حقوق معلولان:

به موجب قانون مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی افرادی كه به تشخیص كمیسیون پزشكی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ، ذهنی ، روانی یا توأم ، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و كارایی آنان ایجاد گردد به طوری كه موجب كاهش استقلال آنان در زمینه اقتصادی و اجتماعی و اقتصادی شود و در یكی از گروه های 6 گانه اصلی به شرح ذیل قرار داشته باشد معلول شناخته می شوند:1. معلولیت جسمی حركتی.

2. معلولیت ذهنی.

3. معلولیت بینایی.

4. معلولیت شنوایی.

5. معلولیت گفتاری.

6. معلولیت بیماران روانی مزمن.
و درصد معلولیت در هر گروه بر اساس درجه بندی رتبه ای بوده و در چهار سطح خفیف ، متوسط، شدید و خیلی شدید تعیین شده است.

تبصره 1: وضعیت جسمی ، روحی و روانی معلول می بایست مجدداً در شورای پزشكی وظیفه عمومی محل مطرح و در مورد عدم كارآئی و نیاز به مراقبت وی اظهار نظر شود.


تبصره2: یك یا دو نفر از فرزندان یا برادران معلولان به شرح زیر از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.


ردیف نوع كفالت شرایط احراز


•1 پدر یا مادر یا هر دو معلول باشند


1) معلولیت پدر یا مادر مورد تائید سازمان بهزیستی باشد.

2) معلولیت مورد تائید شورای پزشكی معاونت وظیفه عمومی شهرستان- استان باشد.

3) مشمول فاقد غیبت باشد.

4) با رضایت پدر یا مادر یكی از فرزندان معرفی شود.
•2 دو فرزند ( خواهر یا برادر) معلول باشند.

1) معلولیت فرزندان مورد تائید سازمان بهزیستی باشد.

2) معلولیت فرزندان مورد تائید شورای پزشكی معاونت وظیفه عمومی شهرستان- استان باشد.

3) مشمول فاقد غیبت باشد.

4) با رضایت پدر یا مادر یكی از فرزندان معرفی شود.
•3 پدر یا مادر و دو نفر از فرزندان معلول باشند. (حداكثر دو نفر معاف هستند)

1) معلولیت پدر یا مادر و دو فرزند مورد تائید سازمان بهزیستی باشد.

2) معلولیت پدر یا مادر و دو فرزند مورد تائید شورای پزشكی معاونت وظیفه عمومی شهرستان – استان باشد.

3) مشمول فاقد غیبت باشد.
•4 همسر معلول باشد

1) معلولیت همسر مورد تائید سازمان بهزیستی باشد.

2) معلولیت همسر مورد تائید شورای پزشكی معاونت وظیفه عمومی شهرستان – استان باشد.

3) مشمول فاقد غیبت باشد.

4) معلولیت همسر بعد از ازدواج حادث شده باشد.

5- كسانیكه تا قبل از ابلاغ آئین نامه (22/1/85) با خانمی معلول ازدواج كرده باشند واجد شرائط میباشند.
تبصره: خواهر یا برادر مشمول كه معلول است، در صورتیكه متأهل باشد خودشان می توانند فرزند خود را معاف نمایند و نمیتوانند یك بار برادر و بار دیگر فرزند خود را از خدمت معاف كنند.

طبق ماده 110و111 آئین نامه اجرایی : مشمولان مقیم خارج از كشوركه مدعی كفالت هستند مكلفند مدارك مورد نیاز را به نمایندگی سیاسی یا كنسولگری جمهوری اسلامی محل اقامت و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به نزدیكترین نمایندگی سیاسی تسلیم نمایند تا از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی ارسال گردد.


به وضع مشمولیت این قبیل مشمولان درحوزه مركزی تهران رسیدگی ودر صورتی كه رای هیئت رسیدگی مبنی برمعافیت صادر گرددكارت معافیت به منظور تحویل به مشمول به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.


تذكر : در صورت درخواست انواعی از معافیت كفالت كه لازم است بستگان مشمول در شوراهای پزشكی معاینه شوند مانند (پدر كمتر از 59 سال و نیازمند مراقبت ، خواهر یا برادر بیمار و....) با توجه به اینكه هنوز هیچ سازوكاری در خصوص تشكیل شوراهای پزشكی در خارج از كشور وجود ندارد بایستی جهت معاینه در شوراهای پزشكی به داخل كشور مراجعه نمایند.


•فصل پنجم: معافیت پزشكی

برابر ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:


1) كسانی كه از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند كه این قبیل مشمولان بایستی به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

2) كسانی كه به علت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری از سلامتی كامل برخودار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی میباشند كه این قبیل افراد به خدمت اعزام لیكن در امور غیر رزم خدمت می نمایند.

3) مشمولانی كه به علت عدم رشد یا ابتلاء به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند كه بایستی خود را معرفی و تعیین و تكلیف نمایند.

4) مشمولانی كه به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند كه بایستی خود را معرفی و از معافیت پزشكی استفاده نمایند.
تبصره: نحوه طبقه بندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشكی آنان به موجب آئین نامه معاینه و معافیت پزشكی خواهد بود.

كه متقاضیان اینگونه معافیت می توانند با مراجعه به دفاتر پست یا دفاتر پلیس +10، آئین نامه مذكور را تهیه و استفاده نمائید.


تذكر : لازم به ذكر است با توجه به اینكه در حال حاضر آئین نامه و دستور العملی جهت تشكیل شوراهای پزشكی در خارج از كشور وجود نداشته و كلیه متقاضیان معافیت پزشكی كه در خارج از ایران می باشند بایستی توسط شوراهای پزشكی در داخل كشور معاینه و به درخواست آنان رسیدگی گردد لذا مدارك لازم و روند رسیدگی به درخواست آنان دقیقا مشابه روند رسیدگی به درخواست معافیت پزشكی در داخل كشور می باشد.


•فصل ششم: معافیت موارد خاص


1- فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.

2- یكی از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده برادر آنها ( مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهدا، سرباز شناخته شده از خدمت معاف می باشد.

3- یكی از برادران مفقودالاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده فرزند آنها ( شهید، مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهدا، سرباز شناخته شده از خدمت معاف می باشد.

4- یكی از فرزندان مفقودالاثرها و آزادگان كه قبلاً برادرش (فرزند دیگر مفقودالاثر و آزاده) از معافیت خانواده شهداء استفاده نموده و لی به دلیل فوت یا مهاجرت تا پایان سال 1379 نزد خانواده اش نباشد از خدمت معاف می باشد.

5- كلیه جانبازان 15% و بالاتر و یكی از فرزندان جانبازان 25% وبالاتر و دو فرزند جانبازان 50% و بالاتر از خدمت معاف میباشند.

6- یكی از فرزندان رزمندگان دارای 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان دارای60ماه سابقه جبهه از خدمت معاف میباشند.

7- یكی از فرزندان افرادی كه جمع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنها به 30 امتیاز و دو فرزند افرادی كه جمع درصد جانبازی و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف می باشند.

8- یكی از فرزندان آزادگانی كه بیش از سه سال در اسارت بوده ولی فرزندشان بعد از آزادی به سن سربازی رسیده است از خدمت معاف می باشد.

9- آن دسته از خانواده شهدا ، مفقودالاثرها ، جانبازن، آزادگان و رزمندگان كه یكی از فرزندان آنها از خدمت معاف شده لیكن ضرورت استفاده از معافیت صادره مذكور به دلیل فوت ، استخدام در نیروهای مسلح و . . . منتفی گردیده می تواند با ابطال كارت معافیت صادر شده كارت جدید را برای نفر دوم خانواده اختصاص دهند.

10- كلیه خانواده هایی كه دارای فرزند معلول جسمی ذهنی باشند یكی از فرزندان آنها از خدمت معاف می گردد.

11- كلیه مادران فاقد شوهر تحت پوشش كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) كه حداكثر دارای دو فرزند ذكور بالای 18 سال باشند یكی از فرزندان آنها از خدمت معاف می گردد.

12- كلیه مشمولانیكه تنها برادر آنان در حین خدمت و بعلت ماموریت ناشی از خدمت فوت شده باشند از خدمت معاف میباشند.

13- كلیه مشمولان زیر دیپلم ، دیپلم، فوق دیپلم (متولدین 1338 تا پایان 1354) – لیسانس(متولدین تا پایان سال 1354)- فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال 1352)- دكتری غیر پزشكی (متولدین تا پایان سال 1350) – دكتری دامپزشكی و پزشكی (متولدین تا پایان سال 1344) میتوانند از معافیت عفو رهبری استفاده نموده و از خدمت معاف می باشند.
تذكر : لازم به ذكر است با توجه به اینكه شرط لازم و ضروری در تعلق معافیتهای موارد خاص (بجز معافیت عفو رهبری )تایید و ارسال برگه های تاییدیه از سوی ارگانهای ذیربط در رابطه با هر یك از انواع معافیتهای موارد خاص بوده و و تمامی مراجع تایید كننده این نوع معافیت در داخل كشور حضور دارند لذا در صورت تمایل مشمولان خارج از كشور از استفاده از اینگونه معافیتها ، می بایست مدارك در داخل كشور تكمیل و به سازمان وظیفه عمومی ارسال گردد و ضمنا در صورت نیاز به طی آموزش رزم مقدماتی، بایستی در تاریخ مشخص شده از سوی سازمان وظیفه عمومی حضور بهم رسانند.
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir