دعوت به جلسه دفاع پایان نامه ارشد حقوق خصوصیموضوع : ارزیابی اخلاقی- حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران


 استاد راهنما : جناب آقای دكتر سید محمد قاری سید فاطمی ( استاد محترم گروه حقوق عمومی و بین الملل)
استاد مشاور: جناب آقای دكتر  امیر نیك پی ( استاد  محترم گروه حقوق بشر و حقوق اسلامی)- غایب در جلسه
استاد داور: جناب آقای دكتر ( استاد محترم گروه حقوق عمومی و بین الملل)


دانشجو: مریم خلیفه پور

دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دفاع: 12/6/92 روز سه شنبه

زمان بعدازظهر همان روز
 ( ساعت دقیق و مكان در صورت قطعیت جلسه دفاع متعاقبا اعلام میگردد)


*** 
بدین وسیله از همه دوستان خوبم و بزرگواران همراه حق سپید دعوت به عمل می آورم تا با حضورشان محفل ما را گرما بخشند.


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 شهریور 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی، فلسفه و تاریخ حقوق، حقوق عمومی، حقوق بین الملل و بشر، مقاله و پایان نامه نویسی، اساتید حقوق، كاغذ اخبار، دفترچه خاطرات،     | نظرات()