حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در نامه ای با اشاره به اختیارات قانونی رییس جمهوری آورده است :میلیونها نفر از شهروندان تهرانی و کلان شهرهای ایران در فصل سرد سرما هر روز با هوایی آلوده مواجه شده و بی اختیاردر معرض تهدید بیماری های تنفسی، قلبی و سرطان ناشی از استنشاق هوای آلوده قرار می گیرند و طبیعی ترین حق هر شهروندی که استنشاق هوای پاک است نقض می شود. 

 برخورداری از زیست سالم، اصلی است که مورد پذیرش همه کشورهای جهان قرار گرفته و در قالب حقوق ملت در قوانین اساسی تنظیم شده و از کرامت و جایگاه والایی برخوردار است؛ چرا که کشورهای بسیاری زیست سالم و برخورداری از محیط پاک را به عنوان پایه حیات انسانی قرار داده اند و هر گونه تهدید این حق به مثابه نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر قلمداد می شود.

مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم « انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است »، حق برخورداری از هوای سالم و پاک وعاری از آلودگی برای شهروندان جزو لاینفک زندگی قرار گرفته است و تضمین آن در راستای حق بر محیط زیست سالم جزو حقوق اولیه هر شهروند قرار می گیرد.

بر این اساس هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس کند و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن می باشند، همچنانکه در ایران اصل پنجاهم قانون اساسی این تکلیف را بر عهده همگان قرار داده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 مبنی بر داشتن زندگی سالم و محیط پاک و ماده 3 و فحوای مواد 25و 27 این اعلامیه بر این امر صحه می گذارد و ارتباط این حق با محیط زیست نیز پیوندی ظریف برقرار است و می توان گفت که حیات هر انسانی بستگی به کیفیت محیط زیست او دارد و این موضوع هم شامل «صرف حیات» و هم شامل «کیفیت حیات» می شود و در هر دو بعد با محیط زیست ارتباط دارد.

دولتها وظیفه دارند بستر و محیط پاک برای شهروندان خود فراهم سازند و دسترسی به زندگی سالم و داشتن محیط زیست پاک و هوای عاری از هر نوع آلودگی جزو حقوق فطری و طبیعی آنان است.

در باب موضوع ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست28/3/53  بایستی یاداور شوم که نظام حقوقی ایران با تصویب قوانین مختلف، مقرراتی را برای داشتن هوای پاک و الزاماتی برای دولت جهت فراهم آوردن شرایط و بسترهای داشتن هوای پاک در نظر گرفته است.

خطاب آقای احمدی نیاز به رئیس جمهور: آلودگی هوا به علت تهدیدات جدی اش علیه بهداشت، سلامتی و محیط زیست سالم شهروندان، نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی می شود؛ از این رو همانند چند شهر بزرگ جهان که در گذشته از آلودگی هوا رنج می بردند و امروزه با اتخاذ برنامه های منسجم و علمی به هوای پاک رسیده اند مستدعی است در این زمینه دستورات شایسته صادر فرمایید تا جلوی این نقض حقوق شهروندی گرفته شود.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 بهمن 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل و بشر،     | نظرات()