آقای دكتر فرهاد خمامی زاده
استادیار گروه حقوق خصوصی, دانشكده حقوق


سوابق تدریسی

1- حقوق بین‌الملل خصوصی
2- حقوق تطبیقی
3- حقوق تجارت
4- مقدمه علم حقوق

 

سوابق کاری

1- قبل از 1375، وكیل و مشاور حقوقی
2- بعد از 1375، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق تحصیلی

1- لیسانس حقوق، دانشگاه تهران
2- كارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
3- دكترای حقوق بین‌الملل خصوصی، دانشگاه نانت فرانسه

 

مقالات علمی و کتب منتشر شده

 • 1- Renvoi et l'atonomic de la volonté- revue de recherche juridique, 47
  2- A Comparative study of the supervision of the conformity of statue law with constitutional law, specialized journal of Razavi University of Islamic sciences, 12
  3- A comparative study of original nationality in Iran and French system …, 44
  4- Money laundering law and terrorist financing- law review- Bureau for I. L. S. 29
  5- Conflit de lois, localisation de la regle de conflit- specialized journal of Razavi university of Islamic sciensces 28
  6- Variety of the conflict rules, law review bureau for I. L. S. 21
  7- Pacte civil de solidarite- Revue de recherché juridique 21
  8- Non- governmental rules as applicable law of contract- Revue de recherche juridique 43
  9- L'application de la loi d'un pays non- reconnu, Revue de recherche juridique 27
  10- Double renvoi in English law, revue de recherche juridique 41
  11- Recognition of polygamy in monogamous countries, Revue de recherche juridique 47
  12- Conflict of law in the Russian federation- law review bureau for international legal services. 26- 27
  13- Non- application of foreign law in case of emergency- Revue de recherche juridique, 39
  14- An introduction to the process of unification of private law- Specialized journal of Razavi university of Islamic Sciences 9-10
  15- Interim measures in the UN Human Rights committee- specialized journal of Razavi university of Islamic sciences 15-16
  16- Convention providing a uniform law as the from of an international will 1973- Iranian bar association law review 10
  17- Codification of a universal convention in relation to international judicial competence- specialized journal of Razavi university of Islamic sciences 2
  18- The Uncitral model law on international commercial arbitration and English arbitration act: are the two systems poles apart? specialized journal of Razavi university of Islamic sciences 19
  19- Le development du droit economic, social at cultural revue de recherche juridique (app. 1384)
  20- La convention de la haye sur la proction de mineurs, Iranian bar association, law review 168-169
  21- La convention de la haye 13 jan 2000 sur la protection international de in capa majeurs- specialized journal of Razavi university of Islamic sciences 29-30
  22- La convention d'UNIOROIT sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exporté- law review, bureau for I. L. S. 22
  23- La revendiction de biens culturels du point de vue du droit international privé- Revue de recherche juridique 42
 • 1- احاله و اصل آزادی قراردادها، فصلنامه اندیشه‌های حقوقی دانشگاه تهران، پردیس قم، شماره ٩
  2- بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ٤٤
  3- بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آموزه‌های حقوقی ١٢
  4- مبارزه با پول شویی در بانك‌ها و موسسات مالی، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ج. ا. ا. شماره ٢٩
  5- تعارض قوانین، تعریف و جایابی عامل ارتباط، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، الهیات و حقوق، شماره ٢٨
  6- تنوع قواعد حل تعارض، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ج. ا. ا. شماره ٢١
  7- قرارداد مدنی زندگی مشترك در فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 32-31
  8- قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاكم بر قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ٤٣
  9- اجرای قانون كشور/ حكومت شناسایی نشده، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 27
  10- احاله مضاعف در حقوق انگلستان، مجله تحقیقاتی حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41
  11- شناسایی تعدد زوجات در كشورهای دارای نظام تك همسری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 47
  12- تعارض قوانین در فدراسیون روسیه، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ج. ا. ا. شماره 27-26
  13- عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیت‌دار به هنگام اضطرار، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 39
  14- درآمدی بر روند یكسان‌سازی حقوق خصوصی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، الهیات و حقوق، شماره 10-9
  15- ترجمه، اقدامات موقتی در كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 16-15
  16- ترجمه، به اجرا درآمدن كنوانسیون واشنگتن 28 اكتبر 1973، مجله كانون وكلای دادگستری، 165-164
  17- ترجمه، تدوین كنوانسیون جهانی درباره صلاحیت قضایی بین‌المللی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال اول، شماره 2
  18- هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون دادرسی انگیسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 19
  19- توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، 1384
  20- كنوانسیون جدید لاهه راجع به حمایت از صغار، مجله كانون وكلای دادگستری، 169-168
  21- كنوانسیون لاهه 13 ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین‌المللی از اشخاص بزرگسال، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، 30-29
  22- كنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی كه به سرقت رفته یا به طور غیر قانونی خارج شده‌اند 1995، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ج. ا. ا. شماره 22
  23- مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین‌الملل خصوصی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، 42

 

زمینه تخصصی

1- حقوق بین‌الملل خصوصی
2- حقوق تطبیقی
3- حقوق تجارت- قراردادهای نفتی

 

دروس ارایه شده

1- حقوق بین‌الملل خصوصی
2- حقوق تطبیقی
3- حقوق تجارت
4- مقدمه علم حقوق

 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 فروردین 1391    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: اساتید حقوق،     | نظرات()